Medlemsavtale

CrossFit Moholt har følgende tilbud og regler som gjelder

Sist revidert 14.08.2020

Medlemskap


1.1 Du kan bli medlem fra det året du fyller 16. Ved tegning av avtalegirokontrakt påkreves signatur av foresatte. Dette gjelder frem til fylte 18 år. 

1.2 Som medlem på CrossFit Moholt, har du adgang til å trene kun på CrossFit Moholt. Ved et oppgradert ordinært 3T-medlemskap har du tilgang til å trene på alle 3T-senter i tillegg  

1.3 Det vil bli tatt bilde av deg ved tegning av kontrakt, dette for å forhindre misbruk og identifisering ved behov. Dine besøk blir registrert i vår database.Dette er kun til internt bruk.

1.4 CrossFit Moholt forplikter seg til å holde all nødvendig informasjon om bruk av betalings-kort konfidensielt. CrossFit Moholt sin behandling av
personopplysninger skal skje iht. Personopplysningsloven og øvrig relevant regelverk. 

1.5 Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret. Ved mislighold av medlemskapet forbeholder CrossFit Moholt seg retten til å kunne avslutte medlemskapet/heve Paykortkontrakten.

1.6 Du forplikter deg å benytte utstedt medlemskort ved ankomst. Tapt eller ødelagt kort erstattes mot en avgift på kr. 100,-. Dersom du glemmer medlemskort 4 ganger i løpet av 2 måneder, må nytt medlemskort utstedes til kr. 100,-. Medlemskortet og Paykortet er personlig og kan ikke brukes av andre. Medlemmet er selv pliktig til å varsle CrossFit Moholt med én gang medlemskort/-bånd ermistet. CrossFit Moholt er ikke ansvarlig for misbruk. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha kontroll på sin konto og bruk. Medlemmet forplikter å oppbevare kortet på en sikker måte Medlemmet akseptererat bruk av kortet kun kan skje på disse vilkår.

1.7 CrossFit Moholt fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander somoppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klærog tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

1.8 Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.

1.9 Av sikkerhetsmessige grunner har barn ingen adgang til senteret. Barn har kun adgang til senteret når vi har aktiviteter tilrettelgt for barn.

1.10 Hvilemedlemskap: Du kan fryse medlemskapet i 2 mnd hvert år mot et vederlag. Da stoppes kortet kun i hele måneder og dette må varsles skriftlig senest 30 dager i forkant på eget skjema i resepsjonen og har ikke tilbakevirkende kraft.Senioravtalen, ved fylte 65 år, får innvilget betalingsfri i dokumentert fraværsperiode (f.eks ved reise). CrossFit Moholt gir da utsettelse på bindingstiden. (Minimum 4 ukers fravær og maks 4 mnd.

1.11 Ved sykdom: CrossFit Moholt refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker, vil medlemskapet utsettes så lenge det er nødvendig uten vederlag. Dette må klarlegges så tidlig som mulig i sykeperioden, da det ikke har tilbakevirkende kraft.

1.12 Overføring: Medlemskap i bindingstid kan overføres til en annen person 1 gang i løpet av kontraktstiden mot et vederlag. Overføring av medlemskap skjer på eget skjema i resepsjonen, og både du og det nye medlemmet må være tilstede. Det nye medlemmet får pris i henhold til kvalifikasjon.

1.13 Frys av medlemskap: Kontrakter med fullført bindetid kan fryses ved sykdom, skolegang eller arbeid utenfor distriktet. Dokumentasjon kreves. Medlemskapet utsettes vederlagsfritt maks i 12 mnd. i henhold til dokumentasjon.

1.14 Kontrakter i bindingstid kan også fryses av overnevnte grunner, men her vil avdragene gå som normalt ut bindingstiden. Fraværstiden vil etter bindingstid bli påplusset kontraktstiden, før nye avdrag blir trukket.

1.15 Under avtjening av 1.gangstjeneste gir CrossFit Moholt utsettelse på bindingstidstid ogbetaling.

1.16 Du er pliktig til å informere CrossFit Moholt om adresseforandringer/kontaktinformasjon og kontoendringer.Ved fremvisning av flyttemelding fra Folkeregisteret eller bekreftelse fra studiested/arbeidsgiver kan bindingstid brytes om man flytter mer enn 80 km fra CrossFit Moholt. Regelen har ikke tilbakevirkende kraft. Medlemskapet kan kun brytes etter en minimumstid på 6 betalende avdrag. Innbetalt medlemsavgift refunderes ikke.

Garderobe

2.1 Det er ikke tillatt å oppbevare eiendeler i garderobeskapene utover CrossFit Moholts åpningstider.

2.2 Ta til enhver tid hensyn til andre medlemmer ved fotografering og filming i treningssenteret. Spør alltid om lov til bruk om andre medlemmer havner i bildene. Fotografering er ikke tillatt i garderobene (selfies inkludert).

Trening

3.1 CrossFit Moholt kan tilrettelegge et individuelt, treningsprogram ut i fra det enkelte medlemsforutsetning.

3.2 Gruppetrening: Antall klasser, tidspunkt og instruktør forandres fra sesong til sesong. CrossFit Moholt forbeholder seg retten til å avlyse eller avslutte klasser som står i timeplanen. CrossFit Moholt tilbyr online booking av diverse tilbud. Her må man følge de regler som er satt til enhver tid for denne tjenesten. Det gis ingen garanti for at det enkelte medlem får plass på alle klasser de ønsker å delta på.

3.3 Du forplikter deg til å holde orden  og rydde på plass utstyr som blir brukt etter deg.

3.4 Av hygieniske og miljøskapende grunner skal du benytte anstendige og ikke støtende treningstøy, samt alltid benytte håndkle. CrossFit Moholt påberoper seg retten til påpeke uskikket treningstøy. Rene sko som ikke sverter skal benyttes i treningssenteret.

3.5 Du forplikter deg til å forlate aktivitetsområdene en halv time før stenging.

3.6 Avgifter for ubenyttede onlinebookinger faktureres, dersom man ikke møter til forhåndsbooket time/aktivitet.

Annet

4.1 Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.

4.2 CrossFit Moholt forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame via post/sms/e-post.

4.3 Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Komplett liste: www.rentsenter.no. Ved mistanke kan CrossFit Moholt kreve at du avgir dopingprøve. Dersom du nekter å avlegge dopingprøve eller ved positiv test har CrossFit Moholt-Treningssenter anledning til å heve medlemskapet.

4.4 CrossFit Moholt er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer CrossFit Moholts treningstilbud til medlemmet, når forholdet ligger utenfor CrossFit Moholts kontroll og CrossFit Moholt ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet(Force majeure).

Medlemsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom medlemmet og CrossFit Moholt skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Gjelder avtalegiro, bedrift og ordinær

CrossFit Moholt vil i perioden 20. til 30. i hver måned belaste konto med avtalt beløp. Treningsavtalen betales forskuddsvis. Avtalen gjelder for minimum 12 månedlige avdrag, om ikke annet er avtalt, og fornyes deretter automatisk pr. mnd. Den løper da til den sies opp av en av partene.

Oppsigelsen må skje skriftlig i samme måned som medlemmet ønsker at siste avdrag skal belastes. Forutsatt at bindingstid er fullført og utestående avgift fra tidligere måneder er betalt. Oppsigelsen må skje skriftlig på eget skjema som fylles ut i resepsjonen. Oppsigelser pr. brev og e-mail godtas kun etter avtale. Oppsigelse er gyldig ved mottatt bekreftelse fra CrossFit Moholt. Oppsigelse av din avtalegirofullmakt hos din bank, gjelder ikke som oppsigelse hos CrossFit Moholt. Ved avvist trekk vil avgiften bli fakturert og påregnet purregebyr. Videre innkreving går via vårt inkassobyrå.

CrossFit Moholt forbeholder seg retten til å stenge av medlemskapet ved flere ubetalte krav, samt sende ut faktura for resterende bindingstid ved brutt betalingsavtale. CrossFit Moholt kan justere trekkbeløpet med ”varslet beløp” med 30 dagers varsel etter den bindende perioden. Medlemmet har et ansvar til å påse at avtalegiro blir opprettet. Rabatterte avtaler som student, offshore og bedrift vil automatisk oppjusteres i pris etter endt bindingstid om ny bekreftelse ikke er mottatt, deretter kreves årlig bekreftelse.

Kjøpsbetingelser ved kjøp via crossfitmoholt.no

Priser

Alle priser er i norske kroner og vises inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

Angrerett

Angrefrist gjelder kun medlemskap kjøpt på crossfitmoholt.no. I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen avtalen inngås og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, sender du inn et utfylt angrerettsskjema til CrossFit Moholt og du vil da få tilbakeført det du har betalt. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven. Her finner du angrerettsskjema.

Garanti

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personalopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

For mer tips og råd kan man benytte seg av linkene nedenfor:

www.forbrukerombudet.no
www.forbrukerportalen.no
www.lovdata.no